ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

Zakres obowiązków PM w zakresie zarządzania budową i pełnienie nadzoru inwestorskiego:

 

 1. Działanie w imieniu Zleceniodawcy jako Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową zawartą z generalnym wykonawcą, jak również w szczególności zgodności realizacji Inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, w tym zamiennym jeżeli będzie to wymagane oraz wszelkimi projektami wykonawczymi oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

 2. Udział i prowadzenie narad koordynacyjnych w okresie przygotowania (narady projektowe) oraz na budowie w trakcie realizacji inwestycji a także informowanie przedstawicieli Inwestora o przebiegu realizacji inwestycji.

 3. Skoordynowanie i udział w procesie przygotowania rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej w tym przygotowanie propozycji na umowę na Generalne Wykonawstwo.

 4. Udział w przeprowadzeniu negocjacji i wyborze Generalnego Wykonawcy oraz przygotowaniu procedur przetargowych stosownie do ustaleń z Zleceniodawcą.

 5. Egzekwowanie przygotowania i terminowego złożenia dokumentacji wykonawczej i zamiennej od Generalnego Wykonawcy.

 6. Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcę o przewidywanych odstępstwach dotyczących kosztów realizacji Inwestycji w stosunku do zatwierdzonego budżetu Inwestycji.

 7. Wyznaczenie i zatrudnienie inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zaznajomienie ich z dokumentacją Projektu, warunkami pozwolenia na budowę, terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.

 8. Zorganizowanie i udział w przekazaniu terenu budowy Generalnemu Wykonawcy. Przekazanie kierownikowi budowy dziennika budowy.

 9. Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o planowanych zmianach jakości wykonania lub funkcji Inwestycji.

 10. Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o zagrożeniach terminu realizacji inwestycji lub jej poszczególnych etapów w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.

 11. Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na terminowość wykonania inwestycji lub jej etapów.

 12. Reprezentowanie Inwestora przed Władzami administarcyjnymi oraz wszelkimi gestorami sieci oraz infrastruktury drogowej;

 13. Udział przy odbiorach wszystkich robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.

 14. Potwierdzanie faktycznego wykonania poszczególnych robót oraz usunięcia zaistniałych w nich wad.

 15. Sprawowanie kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych objętych opisanym zamierzeniem inwestycyjnym z umowami zawartymi bezpośrednio przez Zleceniodawcę z wykonawcami i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

 16. Udział w odbiorach przewidzianych powyższymi umowami Zleceniodawcy z wykonawcami, sprawdzenie istnienia wad robót podczas takich czynności, a pod warunkiem udzielenia przez Zleceniodawcę odrębnego pełnomocnictwa, dokonywania takich odbiorów w imieniu Zleceniodawcy.

 17. Stwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas wyżej wymienionych odbiorów robót.

 18. Udział w kontroli wad robót ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub okresie gwarancji udzielonych przez wykonawcę Zleceniodawcy na roboty objęte opisanym zamierzeniem inwestycyjnym oraz sprawdzanie usunięcia takich wad przez wykonawcę.

 19. Kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie faktur miesięcznych Generalnego Wykonawcy wraz ze sprawdzeniem płatności Generalnego Wykonawcy na rzecz jego podwykonawców z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Umowie oraz przedstawianie ich Inwestorowi do akceptacji i zapłaty (zarządzanie fakturowaniem).

 20. Opiniowanie oraz przedstawianie Zleceniodawcy do akceptacji wniosków Generalnego Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, maszyn i urządzeń.

 21. Egzekwowanie przygotowania przez Generalnego Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej i rekomendacja do zaakceptowania przez Inwestora jako dokument odbioru końcowego obiektu.

 22. Przygotowanie i uzgodnienie z Zleceniodawcą procedur i dokumentów Odbioru Końcowego Obiektu.

 23. Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych lub wnioskowanie do Inwestora o dokonanie innych potrąceń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.

 24. Opracowanie i przekazanie do zgłoszenia Inwestorowi wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w tym wyegzekwowanie i skompletowanie dokumentów, które stosownie do obowiązujących przepisów należy załączyć do w/w wniosku, w terminach umożliwiających uruchomienie i otwarcie obiektu w planowanym terminie.

 25. Dokonanie rzeczowo-finansowego rozliczenia robót Generalnego Wykonawcy i pozostałych uczestników procesu budowlanego.

 26. Nadzór inwestorski pełniony będzie w zakresie:

 1. branży budowlanej,

 2. branży konstrukcyjnej,

 3. branży instalacji elektrycznych, słaboprądowych,

 4. branży telekomunikacyjnej,

 5. branży instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych (kanalizacji, wody, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza, wentylacji, inst. chłodniczych i klimatyzacji),

 6. branży technologicznej, o ile zajdzie taka potrzeba.

 

 1. Inne obowiązki stosownie do wymagań Inwestora.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok